Wordle 203 4/6

πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ¨β¬›
πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›
πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 204 6/6

β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ©
β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›
β¬›πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©
β¬›β¬›β¬›πŸŸ©πŸŸ©
β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

SEETHING ABOUT THIS NOT BEING A 5/6

Wordle 205 6/6

⬛⬛⬛⬛⬛
β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨β¬›
β¬›πŸŸ¨πŸŸ©β¬›β¬›
β¬›πŸŸ¨πŸŸ©β¬›β¬›
πŸŸ¨β¬›πŸŸ©β¬›β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

SHITS AGGRESSIVELY

Sign in to participate in the conversation
Hypno.church

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!