Wordle 203 4/6

πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ¨β¬›
πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›
πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 204 6/6

β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ©
β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›
β¬›πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©
β¬›β¬›β¬›πŸŸ©πŸŸ©
β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

SEETHING ABOUT THIS NOT BEING A 5/6

Wordle 205 6/6

⬛⬛⬛⬛⬛
β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨β¬›
β¬›πŸŸ¨πŸŸ©β¬›β¬›
β¬›πŸŸ¨πŸŸ©β¬›β¬›
πŸŸ¨β¬›πŸŸ©β¬›β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

SHITS AGGRESSIVELY

Follow

Wordle 206 4/6

⬛⬛⬛⬛⬛
β¬›β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›
β¬›πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

A breather compared to the past 2 days

Wordle 207 5/6

β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›
πŸŸ¨πŸŸ©β¬›β¬›β¬›
β¬›πŸŸ©πŸŸ¨β¬›β¬›
β¬›πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

I simply had to step away for 2 hours then it immediately clicked

Wordle 208 5/6

β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›
β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ©β¬›
β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ©β¬›
πŸŸ¨β¬›β¬›πŸŸ©πŸŸ¨
🟩🟩🟩🟩🟩

I’ll admit this was pure luck.

Wordle 209 4/6

β¬›πŸŸ©β¬›β¬›β¬›
β¬›πŸŸ©β¬›β¬›β¬›
β¬›πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

We love a no yellow board

Wordle 210 3/6

πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›β¬›
β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

we LOVE easy shit

Wordle 211 5/6

β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›πŸŸ©
β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨πŸŸ©
β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ¨
β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

WE HATE HARD SHIT

Wordle 212 5/6

β¬›β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ©
β¬›β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ©
πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›πŸŸ©
πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

At attempt 3 i thought i was fucked then it just worked out. Truly a life testament.

Wordle 213 4/6

⬛⬛⬛⬛⬛
πŸŸ©β¬›β¬›β¬›β¬›
πŸŸ©πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Despite this not being a good method, i finally have a method for getting it.

Wordle 214 3/6

β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›
πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨
🟩🟩🟩🟩🟩

Massive brain time.

Wordle 215 3/6

πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ¨β¬›
πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ¨πŸŸ©β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Forgot to post but i saved it huehuehuehue

Wordle 216 4/6

πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›β¬›
πŸŸ¨β¬›πŸŸ©β¬›β¬›
πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Angry this isnt 3/6

Wordle 217 5/6

β¬›β¬›β¬›β¬›πŸŸ©
β¬›β¬›β¬›πŸŸ©πŸŸ©
β¬›β¬›πŸŸ¨πŸŸ©πŸŸ©
β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Its the ones that rob me by 1 letter that hurt the most.

Wordle 218 4/6

πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›β¬›
πŸŸ¨β¬›πŸŸ©β¬›β¬›
β¬›πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

No comment, a simple word for a simple day.

Wordle 219 4/6

β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›
πŸŸ¨β¬›β¬›πŸŸ©β¬›
β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨
🟩🟩🟩🟩🟩

I was complaining about wordle doing a Certain Thing that I hate when trying to guess letters & guess what they did today

Thats right. That thing.

Wordle 220 4/6

πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›
β¬›πŸŸ©β¬›β¬›β¬›
β¬›πŸŸ©πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨
🟩🟩🟩🟩🟩

This was β€œhard” just because the yellows threw me off.

Wordle 221 4/6

⬛⬛⬛⬛⬛
β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›
πŸŸ¨πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Ez clap (but scary when your starter word is all black)

Wordle 222 4/6

β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ¨β¬›
πŸŸ¨πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›
β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

The amount of 3/6s i am robbed from….. i am owed money

Sign in to participate in the conversation
Hypno.church

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!